สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีกำลังดำเนินการปรับปรุงทางเข้าสำนักงานให้มีความลาดชันลดลง

เรียน ผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีกำลังดำเนินการปรับปรุงทางเข้าสำนักงานให้มีความลาดชันลดลง งานจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้ที่มาติดต่อราชการจะต้องใช้ทางสาธารณะด้านข้างไปพลางก่อน (ดังภาพ) หากไม่มีความเร่งด่วนให้งดการติดต่อราชการช่วงนี้
ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

- 29/08/2020
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ