ขนส่งจังหวัดสระบุรีทดสอบระบบเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ตามโครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถฯ ระยะที่ ๒ (Smart Bus II)

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสมพร สิทธิการะนา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และนักวิชาการขนส่ง ร่วมกับผู้แทนของบริษัท อัลบาทรอส คอลซัลติ้ง จำกัด ดำเนินการทดลองระบบการเข้าถึงข้อมูลโครงข่ายการเดินรถผ่านแอปพลิเคชั่น "GeoxSport Transport System (GTS)" ของบริษัท เทคเล็ป (ประเทศไทย) จำกัด, การสำรวจและสำรองที่นั่ง, การแสดงระยะเวลามาถึงของรถโดยสารประจำทาง ผ่านทาง Smart Phone และป้ายรถโดยสารอัจฉริยะ รวมถึงระบบกำกับการเดินรถให้สามารถรายงานผลในรูปแบบ Business Inteligent ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สระบุรี ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางจังหวัดสระบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และรองรับการขนส่งทางรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามโครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ ๒ (Smart Bus II) โดยมีเป้าหมายจะเปิดตัวโครงการฯ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (Kick Off)

- 26/04/2021
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ