ขนส่งจังหวัดสระบุรีจดทะเบียนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (พลังงานไฟฟ้า) ตามโครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถฯ ระยะที่ ๒ (Smart Bus II)

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสมพร สิทธิการะนา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง, นายเรวัต เจษฎานฤสาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ, นักวิชาการขนส่ง และผู้แทนจากบริษัท เอสบี ทรานสิท จำกัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางในเส้นทาง หมวด ๑ สายที่ ๙ เส้นทาง วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินการจดทะเบียนรถโดยสารประจำทางประอากาศ (พลังงานไฟฟ้า) จำนวน ๒ คัน ซึ่งจะนำมาใช้วิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางดังกล่าวโดยได้หมายเลขทะเบียน ๑๐-๑๘๐๐ สระบุรี และ ๑๐-๑๘๐๑ สระบุรี โดยทั้งสองคันสามารถบริการประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งรถ, การสำรวจ และสำรองที่นั่ง, การแสดงระยะเวลามาถึงของรถโดยสารประจำทาง ผ่านทาง  Smart Phone และป้ายรถโดยสารอัจฉริยะ และสามารถจ่ายเงินค่าโดยสารผ่านระบบ E-Wallet หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง จังหวัดสระบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และรองรับการขนส่งทางรางที่จะเกิดขี้นในอนาคต ตามโครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ ๒ (Smart Bus II) โดยมีเป้าหมายจะเปิดตัวโครงการฯ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (Kick Off)

- 26/04/2021
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ