ขนส่งสระบุรีประชุมผู้ประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางรถหมวด 1 และหมวด 4 จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 3, 10, 16 กันยายน 2564 นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสมพร สิทธิการะนา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และนักวิชาการขนส่ง ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นรถหมวด 1 และหมวด 4 จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย

  1. บริษัท วิหารแดงขนส่ง จำกัด (สายที่ 2 ชุมชนแก่งขนุน (บายพาส) - วัดหนองบัวและสายที่ 1029 สระบุรี - วิหารแดง)
  2. บริษัท เอสบี ทรานสิท จำกัด (สายที่ 9 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี)
  3. สหกรณ์เดินรถสระบุรี จำกัด (สายที่ 8 หมู่บ้านจัดสรรหมู่ที่ 3 - วัดป่าสัก)
  4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ขนส่ง (สายที่ 1024 สระบุรี - ท่าลาน - บ้านหมอ)
  5. บริษัท ขนส่ง จำกัด (สายที่ 1023 สระบุรี - หนองแซง)
  6. บริษัท แก่งคอยมิตรภาพ จำกัด (สายที่ 2287 สระบุรี - วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย)

ณ ห้องประชุมขนส่งจังหวัดลพบุรี และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการนำระบบบริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทางด้วยระบบเทคโนโลยี (Software License) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลการเดินทาง การสำรองที่นั่งและการเข้าถึงโครงข่ายการเดินรถตามโครงการ Smart Bus II รวมถึงการดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2564) ซึ่งผู้ประกอบการต้องจัดทำแผนการดำเนินการในการประกอบการขนส่ง ด้านตัวรถ ผู้ประจำรถ การบริการ การจัดการเดินรถ การจัดการ และด้านการควบคุมกำกับดูแล

- 20/09/2021
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ