ขนส่งสระบุรีประชุมซักซ้อมการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเดินรถให้แก่เจ้าหน้าที่ขนส่ง และผู้ประกอบการรถหมวด 1 และหมวด 4 จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 20, 22 กันยายน 2564 นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสมพร สิทธิการะนา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และนักวิชาการขนส่ง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการนำระบบบริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทางด้วยระบบเทคโนโลยี (Software License) ซึ่งใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลการเดินทาง การสำรองที่นั่งและการเข้าถึงโครงข่ายการเดินรถตามโครงการ Smart Bus II ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี แลบะผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง ในเส้นรถหมวด 1 และหมวด 4 จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย

  1. บริษัท วิหารแดงขนส่ง จำกัด (สายที่ 2 ชุมชนแก่งขนุน (บายพาส) - วัดหนองบัวและสายที่ 1029 สระบุรี - วิหารแดง)
  2. บริษัท เอสบี ทรานสิท จำกัด (สายที่ 9 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี)
  3. ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.ขนส่ง (สายที่ 1024 สระบุรี - ท่าลาน - บ้านหมอ)
  4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (สายที่ 1023 สระบุรี - หนองแซง)
  5. บริษัท แก่งคอยมิตรภาพ จำกัด (สายที่2287 สระบุรี-วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย)

ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting โดยวิทยากรจาก บริษัท เวียกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

- 22/09/2021
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ