ขนส่งจังหวัดสระบุรี นำเสนอผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการนำร่องยกระดับคุณภาพ การเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ 2 (Smart Bus II)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยนางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ, นายปิยะ  โยมา ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร, นายสุรเชษฐ์ คล้ายแจ้ง ผู้ตรวจราชการ และผู้แทนจาก สนส. สนก. และ ศทส. ร่วมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี ภายใต้หลัก 6 S จากนายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี และทีมงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วย

  1. Smart Information (ผ่าน Smart Phone , www.bussaraburi.com และป้ายอัจฉริยะ)
  2. Smart Reserve & Smart Payment (สํารองที่นั่ง , จ่ายค่าโดยสาร E-wallet)
  3. Smart Monitoring (ระบบกํากับการเดินรถด้านคุณภาพและความปลอดภัย)
  4. Smart Co-operation (การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม)
  5. Smart Transportation Businesses (พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง)
  6. Smart Bus (รถพลังงานไฟฟ้า , ระบบติดตามตําแหน่งรถผ่าน Smart Phone)

โดยแนวทางการพัฒนาดังกล่าวนับเป็นก้าวสําคัญที่จะนําไปสู่การยกระดับการให้บริการรถ โดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาด้าน การจราจร การลดปัญหาอุบัติเหตุ ลดมลพิษ และลดการใช้พลังงานสร้างสังคม Smart City อย่างแท้จริง และได้ข้อสรุปจากการประชุมว่า โครงการดังกล่าวมีประโยชน์สามารถนําไปพัฒนาขยายผลต่อยอด ในภาพรวมของประเทศ จึงมอบหมายให้สํานักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ดังนี้

  1. ประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละด้าน (ประชาชน ผู้ประกอบการ และทางราชการ)
  2. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินโครงการฯ (บุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูล ค่าใช้จ่าย)
  3. ปัญหาอุปสรรค

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวจะมีการกําหนดวันเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการอีก ครั้งหนึ่งต่อไป

- 04/08/2022
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ