สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ขนส่งพร้อมผู้ประกอบการขนส่ง ในการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งอัจฉริยะในเมืองสระบุรี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9.30 น. นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาวนุชกร สายแสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และทีมงาน Smart Bus ให้การต้อนรับหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน 60 คน ในการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งอัจฉริยะ ในเมืองสระบุรี (Development to Intelligence Urban Transportation Saraburi) DIUTS ตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทาง ณ ห้องประชุม โรงแรมลีลาวดีรีสอร์ท สระบุรี พร้อมบรรยายให้ความรู้แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการดําเนินโครงการฯ ผลผลิตและผลลัพธ์ รวมถึงรับชมการสาธิตการเข้าใช้ ApplicationViaBus (ระบบควบคุมและติดตามตําแหน่งรถผ่านโทรศัพท์มือถือ SmartPhone), ระบบสํารวจและสํารองที่นั่ง, ระบบบริหารจัดการเดินรถ (https://analytics.viabus.io/monitoring) ซึ่งใช้ในการควบคุมกํากับการเดินรถ ด้านคุณภาพ (ความตรงเวลา จํานวนรถ จํานวนเที่ยวเพียงพอกับ ความต้องการใช้บริการ เส้นทางการเดินรถ) และความปลอดภัย (ความเร็ว อาชญากรรม การติดตั้งกล้อง CCTV ภายในรถและป้ายโดยสารอัจฉริยะ) ทั้งในส่วนของการควบคุมกํากับในภาพรวมของทางราชการและการควบคุม กํากับเฉพาะเส้นทางของผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมศึกษาดูงานสภาพการเดินรถโดยสารประจําทาง Smart Bus สายที่ 9 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี - ศาลจังหวัดสระบุรี (รถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า) ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสระบุรี

- 12/05/2023
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ