ขนส่งจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการเดินรถ สายสระบุรี-หนองแค ร่วมกับ ส.ส.สระบุรี เขต3 พรรคภูมิใจไทย และนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสุชัย  เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี และผู้ตรวจการขนส่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการให้บริการรถโดยสารสาย2596 สระบุรี-หนองแค ร่วมกับนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสระบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย และนายสุนทร เข็มนาคนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พบว่ามีการจัดการเดินรถแต่ละช่วงเวลาห่างกันมาก ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จึงดำเนินการดังนี้

     1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเส้นทางอื่น (รถหมวด 2 สาย 904 กรุงเทพฯ - สระบุรี) ที่มีเส้นทางผ่านบริเวณดังกล่าวหยุดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลา ดังนี้

จากสระบุรีไปหนองแค ช่วงเวลา 07.30 - 10.30 น. 11.30 - 12.30 น. และช่วงเวลา 13.30 - 14.30 น. และจากหนองแคไปสระบุรี ในช่วงเวลา 09.15 - 12.15 น. และช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น.

     2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินรถบริเวณจุดจอดรถหนองแค

     3. มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี

     4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้างทุกช่องทาง อาทิ Facebook Line

     5. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการเดินรถสายหนองแคเดิม และสายกทม.
ที่เข้ามาเสริม เป็นประจำทุกวัน และรายงานผลให้ขนส่งจังหวัดทราบทุกสัปดาห์

      ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- 29/08/2023
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ