คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี (อจร.สบ) เห็นชอบให้ว่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ

คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี (อจร.สบ) เห็นชอบให้ว่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะในเมือง และระหว่างเมืองสระบุรี

- 15/05/2024
เอกสารดาวน์โหลดรูปภาพ